Cơ hội cho người tâm huyết với Đảng, với dân

Thứ Sáu, 08-06-2018, 14:39
Cần thu hút cán bộ có tâm, có tầm góp phần hoàn thiện tiêu chuẩn cán bộ. Ảnh: TRẦN HẢI

LTS - Nghị quyết 26 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII ban hành ngày 19-5-2018 đã xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là công tác quan trọng hàng đầu hiện nay để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Nhân Dân cuối tuần thực hiện chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới” nhằm góp phần đưa ra những gợi ý, đề ra những giải pháp thực hiện hiệu quả để nghị quyết đi vào cuộc sống, trở thành động lực quan trọng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đòi hỏi từ thực tiễn

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, thật sự là cơ hội cho những người tâm huyết với Đảng, với dân. Vì sao vậy?

Trước hết, phải khẳng định rằng, trong Đảng ta, trong nhân dân ta, có rất nhiều người thật sự yêu nước, thương dân, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Điều thứ hai, từng giai đoạn cách mạng, Đảng ta gắn bó máu thịt với dân, biết huy động sức mạnh toàn dân tộc, dấy lên các phong trào quần chúng vì mục tiêu ích nước, lợi nhà. Điều thứ ba, mang tính quyết định, vì Đảng ta có đường lối cách mạng đúng đắn, nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn rõ ràng. Cán bộ, những người thiết tha với sự nghiệp của Đảng được đào luyện và trưởng thành trong đường lối và nhiệm vụ chính trị đúng của Đảng, trong phong trào cách mạng của nhân dân. Như vậy, đội ngũ cán bộ được đặt ra dưới tiền đề đã có đường lối đúng, có nhiệm vụ chính trị rõ ràng. Hơn thế nữa, thông qua việc thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị, bằng thực tiễn cách mạng sinh động, cán bộ còn tham gia xây dựng và phát triển đường lối, bảo đảm cho đường lối thích nghi với thời cuộc.

Nhưng chỉ riêng đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng chưa đủ để loại trừ mọi khả năng cán bộ sai lầm, hư hỏng, bởi vì đúng sai, tốt xấu của cán bộ còn phụ thuộc nhiều nhân tố khác, mà điều rất quan trọng phụ thuộc vào chính bản thân người cán bộ. Cán bộ không phải là con cờ trong tay người khác mà cần phải rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu, giữ gìn, gương mẫu trong tổ chức, trong nhân dân.

Đặt trong bối cảnh giai đoạn mới của cách mạng, từ sau khi đất nước thống nhất, đặc biệt vào cơ chế mới, thực hiện kinh tế thị trường, giao lưu hội nhập quốc tế, đội ngũ cán bộ nước ta đứng trước những thử thách cực kỳ to lớn.

Cụ thể như đội ngũ cán bộ ở thời kỳ mới bị nhiều tác động tiêu cực làm phân hóa, biến chất một bộ phận không nhỏ. Ngay từ Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng đặt vấn đề: “Phải chăng nguyên nhân khách quan của mặt yếu kém là do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá, kích động chia rẽ, phân hóa nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân”. Thừa nhận có tác động của khách quan, nhưng Trung ương khẳng định nguyên nhân chủ quan, tự bản thân cán bộ, đảng viên ta là chính.

Ở thời điểm ấy, Đảng ta cũng đã nhận ra, một số nghị quyết, chỉ thị lạc hậu, khó đi vào cuộc sống. Chủ trương, chính sách ở cấp này, cấp nọ có khi thiếu đồng bộ, vênh nhau, nhiều kẽ hở. Đã có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nhiều biểu hiện thiếu hụt về trình độ, bất cập với nhiệm vụ trong lãnh đạo, quản lý. Không ít cơ sở Đảng bộc lộ sự lỏng lẻo về tổ chức, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, mất dân chủ, xa rời nguyên tắc sinh hoạt đảng, quan liêu, xa dân. Bệnh cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, lôi kéo bè cánh, hình thành các nhóm lợi ích tham nhũng lũng đoạn cơ quan, đơn vị này, địa phương kia,...Tất cả những vụ án kinh tế lớn đã và đang được xét xử, tất cả những việc thi hành kỷ luật cán bộ Đảng, kể cả cấp cao Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị thời gian qua chứng minh hùng hồn những dự báo, nhận định của Đảng ta từ Đại hội XI đều đúng.

Phải thừa nhận rằng, sự suy thoái, sa sút của một bộ phận không nhỏ cán bộ trong Đảng thời gian qua đã làm giảm lòng tin trong nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, thậm chí, có thể làm phân tâm, nhụt ý chí của cả những người, những cán bộ thật sự tâm huyết với Đảng, với dân.

Công tác quan trọng hàng đầu

Khẳng định và tự tin ở những thành tựu bước đầu về xây dựng Đảng khi triển khai các nghị quyết trung ương khóa XI, từ Đại hội XII, Đảng ta thể hiện quyết tâm rất cao, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết chống tham nhũng, lấy lại lòng tin trong nhân dân. Nắm vững lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, mối quan hệ cán bộ với đường lối và tổ chức, sau Đại hội XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hàng loạt nghị quyết, chỉ thị cụ thể hóa các quan điểm Nghị quyết Đại hội, tạo ra hệ thống đồng bộ, đầy đủ hơn cho công tác xây dựng Đảng, đặc biệt công tác cán bộ, như Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Chủ tịch UBND xã Quang Trung (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) Phạm Văn Quân (bên phải) đi kiểm tra thực tế tại mô hình sản xuất nhựa. Ảnh: MIÊN HẢI

Có thể nói, cùng với các nghị quyết trước đây về công tác cán bộ, ba nghị quyết này của khóa XII đã thành một chỉnh thể để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, ở một thời kỳ mới. Ba nghị quyết này gắn kết với nhau trong mối quan hệ giữa cán bộ với đường lối, nhiệm vụ chính trị và tổ chức, là tiền đề của nhau, vừa là nhân, vừa là quả. Những nghị quyết này thật sự là cơ hội cho những ai muốn phấn đấu vươn lên mà không thụ động trông chờ “số may”, chạy chọt, luồn cúi.

Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII, ngoài nghị quyết về cán bộ, còn có Nghị quyết “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, Nghị quyết “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Hai nghị quyết này không trực tiếp nói về cán bộ, nhưng có thể thấy, đây cũng là những nghị quyết hỗ trợ, phục vụ nghị quyết về cán bộ. Nó thật sự tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm trong cống hiến và hưởng thụ, bảo đảm cuộc sống cho cán bộ để góp phần chống tham nhũng, không để những người tâm huyết với Đảng, với dân muốn sống trong sạch, giữ gìn phẩm chất không rơi vào hoàn cảnh “đói ăn vụng, túng làm càn”. Hai nghị quyết này là lực đẩy, là rào chắn hỗ trợ cán bộ, đảng viên phấn đấu giữ mình trong muôn vàn cám dỗ đời thường.

Xác định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, cũng là cách thức góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ở thời kỳ mới. Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình trực tiếp quản lý, là lời cảnh báo nghiêm khắc. Trên một phương diện nào đó, Trung ương đã nhìn xa, trông rộng, tạo ra hành lang cho cán bộ, đảng viên chân chính con đường đi không cần tham nhũng, không thể tham nhũng và không dám tham nhũng,...

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là công tác quan trọng hàng đầu hiện nay để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Đó là công việc cực kỳ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi tâm trí của tất cả các cấp, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nó không chỉ xuất phát từ cái tâm, cái tầm của Trung ương, người đứng đầu các cấp, những người làm công tác tổ chức cán bộ, mà trước hết đòi hỏi từ sự phấn đấu công phu, với tấm lòng trong sáng của những người tâm huyết với Đảng, với dân.

ĐỨC LƯỢNG