Kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Thứ Ba, 03-09-2019, 18:02

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 11/2019/TT-NHNN quy định việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2019.

Theo đó, căn cứ vào thực trạng, mức độ rủi ro trong hoạt động của TCTD, Thống đốc NHNN hoặc Giám đốc NHNN chi nhánh xem xét, quyết định đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt hoặc kiểm soát toàn diện. NHNN công bố thông tin kiểm soát đặc biệt TCTD thông qua một hoặc một số hình thức sau đây: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của NHNN; đăng trên báo T.Ư hoặc địa phương nơi TCTD được kiểm soát đặc biệt đặt trụ sở chính ít nhất ba số liên tiếp; công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc Hội đồng thành viên hoặc Đại hội thành viên của TCTD được kiểm soát đặc biệt…

PV