Tuần qua, VSD cấp năm mã giao dịch chứng khoán

Thứ Sáu, 13-09-2019, 16:44
Công ty cổ phần Điện Bắc Nà đã được cấp mã chứng khoán EBA.

NDĐT - Ngày 13-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tuần qua đã cấp năm mã giao dịch chứng khoán cho các công ty cổ phần Điện Bắc Nà, Chứng khoán MB, Cơ điện lạnh và Ngân hàng Chính sách Xã hội.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 41/2019/GCNCP-VSD ngày 11-9-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Điện Bắc Nà, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Điện Bắc Nà

Trụ sở chính: Thôn Nậm Thảng, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 780702

Fax: 0203 780702

Vốn điều lệ: 155.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Bắc Nà

Mã chứng khoán: EBA

Mã ISIN: VN000000EBA4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 15.500.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 155.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-9-2019, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Điện Bắc Nà đăng ký niêm yết cổ phiếu EBA tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu EBA được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 26/2019/GCNTP-VSD ngày 10-9-2019 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Số 169 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243.6417184

Fax: 0243.6417194

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 10-9-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 1/2019

Mã chứng khoán: BVBS19126

Mã ISIN: VNBVBS191263

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.220.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 122.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10-9-2019,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2019/GCNTP-VSD ngày 10-9-2019 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Số 169 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243.6417184

Fax: 0243.6417194

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 10-9-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 01/2019

Mã chứng khoán: BVBS19144

Mã ISIN: VNBVBS191446

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10-9-2019,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 22/2019/GCNCW-VSD ngày 3-9-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CREE02MBS19CE

Mã chứng quyền: CREE1901

Mã ISIN: VN0CREE19014

Mã chứng khoán cơ sở: REE

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh

Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 03 thángNgày đáo hạn: 19/11/2019

Tỷ lệ chuyển đổi: 3: 1

Giá thực hiện: 37.550 đồng

Giá phát hành : 1.260 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 3.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 3.780.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 4-9-2019, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK Tp. Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CREE1901 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 21/2019/GCNCW-VSD ngày 3-9-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CFPT02MBS19CE

Mã chứng quyền: CFPT1904

Mã ISIN: VN0CFPT19047

Mã chứng khoán cơ sở: FPT

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT

Loại chứng quyền: Chứng quyền mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3 tháng

Ngày đáo hạn: 19-11-2019

Tỷ lệ chuyển đổi: 3: 1

Giá thực hiện: 52.000 đồng

Giá phát hành: 1.700 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 3.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 5.100.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 4-9-2019,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CFPT1904 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

H.T