Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu LM3

Thứ Năm, 02-06-2016, 11:19

NDĐT – Ngày 2-6-2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu LM3 từ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP sang Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 2683/UBCK-PTTT ngày 19/05/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu LM3 và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu LM3 của nhà đầu tư, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 2.563.600 cổ phiếu LM3, loại chứng khoán tự do chuyển nhượng từ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP sang Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu: 2-6-2016.

H.T