Chuyển quyền cổ phiếu, cấp nhiều mã giao dịch trong tuần qua

Chủ Nhật, 24-01-2021, 06:43

Ngày 24-1, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã chuyển quyền sở hữu hơn 3,5 triệu cổ phiếu SGC và cấp mới nhiều mã giao dịch cho các công ty.

Cấp mã CII42013 cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 05/2021/GCNTP-VSD ngày 20-1-2021 và cấp mã trái phiếu cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: Số 50 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3914 1905

Fax: 028. 3914 1910

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20-1-2021.

Tên chứng khoán: Trái phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: CII42013

Mã ISIN: VN0CII420136

Mệnh giá: 1.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 393.876 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 393.876.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 21-1-2021, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trái phiếu CII42013 tại SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TPHồ Chí Minh.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 14/2021/GCNCW-VSD ngày 19-1-2021 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành:  Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Tên chứng quyền: Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/02

Mã chứng quyền: CHPG2102

Mã ISIN: VN0CHPG21020

Mã chứng khoán cơ sở: HPG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 5-7-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

Giá thực hiện: 41.000đồng

Giá phát hành: 6.600 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 13.200.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-1-2021, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty TNHH Chứng khoán ACB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CHPG2102 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Cấp mã CTCB2101 Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 15/2021/GCNCW-VSD ngày 19-1-2021 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Tên chứng quyền: Chứng quyền TCB/ACBS/Call/EU/Cash/9M/05

Mã chứng quyền: CTCB2101

Mã ISIN: VN0CTCB21016

Mã chứng khoán cơ sở: TCB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 9 tháng

Ngày đáo hạn: 5-10-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

Giá thực hiện: 31.000 đồng

Giá phát hành: 5.000 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 5.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-1-2021, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty TNHH Chứng khoán ACB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CTCB2101 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu hơn 3,5 triệu cổ phiếu SGC

Căn cứ  công văn số 182/UBCK-PTTT ngày 18-1-2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán SGC, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu SGC như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HNX

1

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn

SGC

3.565.759

 

Tổng cộng

3.565.759

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 22-1-2021. 

A.N