Hơn 1.600 tỷ đồng giá trị chứng khoán PVR, HDO, LIC và VBH lên UPCoM ngày 2 và 5-6

Thứ Tư, 31-05-2017, 06:40
(Ảnh minh họa)

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ chính thức đưa hơn 53 triệu cổ phiếu của CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (MCK: PVR), gần 15 triệu cổ phiếu của CTCP Hưng Đạo Container (MCK: HDO), 90 triệu cổ phiếu của TCT Licogi – CTCP (MCK: LIC) và 2,9 triệu cổ phiếu của CTCP Điện tử Hòa Bình (MCK: VBH) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, vào ngày 2 và 5-6 tới. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của bốn công ty lên tới hơn 1.600 tỷ đồng.

Cụ thể, CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam, mã chứng khoán: PVR, đăng ký giao dịch 53.100.913 cổ phiếu phổ thông (Năm mươi ba triệu một trăm nghìn chín trăm mười ba cổ phiếu), có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 531.009.130.000 đồng (Năm trăm ba mươi mốt tỷ không trăm linh chín triệu một trăm ba mươi nghìn đồng).

Cổ phiếu PVR giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HXN vào thứ sáu, ngày 2-6-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 2.800 đồng/cổ phiếu.

CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* CTCP Hưng Đạo Container, mã chứng khoán: HDO, đăng ký giao dịch 14.958.879 cổ phiếu phổ thông (Mười bốn triệu chín trăm năm mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi chín cổ phiếu), có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 149.598.790.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ năm trăm chín mươi tám triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng).

Cổ phiếu HDO giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HXN vào thứ sáu, ngày 2-6-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.200 đồng/cổ phiếu.

CTCP Hưng Đạo Container có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* TCT Licogi – CTCP, mã chứng khoán: LIC, đăng ký giao dịch 90.000.000 cổ phiếu phổ thông (Chín mươi triệu cổ phiếu), có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 90.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng).

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 4.900 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu LIC giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HXN vào thứ hai, ngày 5-6-2017.

TCT Licogi – CTCP có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* CTCP Điện tử Hòa Bình, mã chứng khoán: VBH, đăng ký giao dịch 2.900.000 cổ phiếu phổ thông (Hai triệu chín trăm nghìn cổ phiếu), có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng).

Cổ phiếu VBH giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HXN vào thứ hai, ngày 5-6-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 20.900 đồng/cổ phiếu.

CTCP CTCP Điện tử Hòa Bình có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

M.K