Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư - Kinh doanh nhà bị phạt 60 triệu đồng

Thứ Hai, 27-04-2020, 18:13
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa ra quyết định phạt hành chính ông Trương Minh Thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà, số tiền 60 triệu đồng, do không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty.

Cụ thể, ngày 27-4, UBCKNN ban hành Quyết định số 281/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trương Minh Thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà, số tiền 60 triệu, do không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/ĐHĐCĐ ngày 25-4-2019 của Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (Công ty) đã thông qua việc trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tuy nhiên, ngày 7-2-2020, ông Trương Minh Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị ký Nghị quyết số 01/QĐ-HĐQT để triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (quá sáu tháng kể từ ngày Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ có hiệu lực), vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 132, Điều 149 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6-6-/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

M.K