Tư vấn - Đối thoại

Thứ Hai, 21-09-2020, 01:59

Người lao động bị tai nạn lao động được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

Việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) được thực hiện thế nào?

VŨ TUẤN HẢI (Hà Nội)

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28-7-2020 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn Vệ sinh lao động về bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc (có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2020).

Cụ thể, Điều 12 Nghị định 88/2020 quy định điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc như sau:

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn Vệ sinh lao động, khi người lao động có đủ các điều kiện sau đây:

1. Suy giảm khả năng lao động do bị TNLĐ, BNN từ 31% trở lên;

2. Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của người lao động nhưng công việc đó cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi;

3. Đang tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị TNLĐ, BNN.

Điều 13 quy định mức và thẩm quyền quyết định hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp:

1. Học phí quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật An toàn Vệ sinh lao động được tính trên cơ sở giá dịch vụ đào tạo nghề theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ cho từng đối tượng như sau:

a) Mức hỗ trợ tối đa là 50% mức học phí, nhưng không quá 15 lần mức lương cơ sở.

b) Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là hai lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần.

Điều 14 quy định hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bao gồm:

1. Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị TNLĐ, BNN theo Mẫu số 3 tại Phụ lục của Nghị định này.

2. Bản sao có chứng thực Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

3. Bản sao có chứng thực các chứng từ thanh toán các chi phí đào tạo theo quy định.

Về trình tự giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, Điều 15 quy định:

1. Người sử dụng lao động nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 4 tại Phụ lục của Nghị định này và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan BHXH. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan BHXH có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người sử dụng lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.

Áp dụng mức đóng thấp vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tôi được biết, Nhà nước mới có quy định cho phép đơn vị sử dụng lao động có đủ một số điều kiện được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN. Để được hưởng chính sách này, đơn vị sử dụng lao động cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

TRẦN ANH MINH (Yên Bái)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27-5-2020 của Chính phủ, quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN, hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN, bao gồm:

1. Văn bản đề nghị quy định theo Mẫu số 01, tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động và giảm tần suất TNLĐ được thực hiện bởi tổ chức đánh giá an toàn vệ sinh lao động quy định tại Điều 7 Nghị định này. Báo cáo đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động và giảm tần suất TNLĐ quy định theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.