Tư vấn đối thoại

Quy định về thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thứ Hai, 22-02-2021, 02:10

Được biết, việc tính chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) căn cứ vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động. Xin quý báo cho tôi hỏi, vấn đề này được quy định cụ thể như thế nào?

NGUYỄN HUY ANH (Hải Phòng)

Trả lời:

Vấn đề bạn đọc hỏi được quy định tại Điều 11 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28-7-2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc. Cụ thể là:

1. Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ TNLĐ, BNN là tổng thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN của người lao động, không kể thời gian đóng trùng của các hợp đồng lao động (HĐLĐ); thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN nếu không liên tục thì được cộng dồn; thời gian người lao động giữ các chức danh theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23-1-1998 trước ngày 1-1-1998 mà được tính hưởng BHXH thì thời gian đó được tính hưởng chế độ TNLĐ, BNN.

2. Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật BHXH, thời gian không làm việc hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN và tháng đó không được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

3. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng người sử dụng lao động không phải đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN nhưng được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN, cụ thể như sau:

a) Trường hợp HĐLĐ hết thời hạn trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi HĐLĐ hết thời hạn được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN, thời gian hưởng chế độ thai sản sau khi HĐLĐ hết thời hạn không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN;

b) Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi quy định tại khoản 4 Điều 31 của Luật BHXH không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN;

c) Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH nhưng người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN;

d) Trường hợp người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng, người mẹ nhờ mang thai hộ, người cha nhờ mang thai hộ hưởng chế độ thai sản mà không nghỉ việc thì người sử dụng lao động vẫn phải đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN.

4. Người lao động khi bị tạm giam, bị tạm đình chỉ công tác mà phải tạm dừng tham gia Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN nếu sau đó được đóng bù theo quy định của pháp luật BHXH thì thời gian đóng bù được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN.

5. Thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN.

6. Tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN được xác định như sau:

a) Đối với trường hợp bị TNLĐ là tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN tính đến tháng trước liền kề tháng bị TNLĐ;

b) Đối với trường hợp bị BNN là tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN tính đến tháng trước liền kề tháng làm công việc mà công việc đó gây ra BNN;

c) Trường hợp người lao động đồng thời giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động thì thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN trùng nhau của các HĐLĐ chỉ được tính một lần;

d) Một năm được tính khi có đủ 12 tháng đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN.