Thanh Hóa yêu cầu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Thứ Năm, 21-05-2020, 15:06

Trong số báo Thời Nay 1079 ra ngày 18-5-2020 có bài viết “Hỗ trợ nhầm đối tượng” liên quan đến việc những người dân ở Thanh Hóa viết đơn tự nguyện từ chối nhận tiền.

Theo đó, có thực trạng việc rà soát của các cơ quan chức năng địa phương chưa phản ánh chính xác đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm ảnh hưởng đến việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong đợt dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác rà soát, tổng hợp, báo cáo hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo cấp huyện bám sát cơ sở và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ đối với trường hợp có hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh cần được xét duyệt, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước. Không để xảy ra tình trạng đưa đối tượng không bảo đảm điều kiện theo quy định vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm trục lợi chính sách của Nhà nước.

Văn bản cũng yêu cầu đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với các hộ không thuộc đối tượng theo quy định; đồng thời làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm. Kết quả thực hiện được yêu cầu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 15-6.

.