Kính mời bạn đọc đặt mua Báo Nhân Dân, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Báo Thời Nay quý IV - 2020

Thứ Năm, 27-08-2020, 02:11

Báo Nhân Dân xin gửi đến quý độc giả kế hoạch xuất bản Báo Nhân Dân quý IV - 2020, như sau:

* Báo Nhân Dân (hằng ngày): 8 trang khổ 42 x 58,5 cm,

Giá bán lẻ 4.200 đồng/tờ.

Tháng 10-2020 có 31 số, cả tháng giá: 130.200 đồng.

Tháng 11-2020 có 30 số, cả tháng giá: 126.000 đồng.

Tháng 12-2020 có 31 số, cả tháng giá: 130.200 đồng    

Đặt mua Báo Nhân Dân (hằng ngày) cả quý IV - 2020: 386.400 đồng.

* Báo Nhân Dân cuối tuần: 16 trang khổ 29 x 42 cm.

Giá bán lẻ 4.800 đồng/tờ.

Tháng 10-2020 có 4 số, cả tháng giá: 19.200 đồng.

Tháng 11-2020 có 5 số, cả tháng giá: 24.000 đồng.

Tháng 12-2020 có 4 số, cả tháng giá: 19.200 đồng.

Đặt mua Nhân Dân cuối tuần cả quý IV - 2020: 

62.400 đồng.

* Báo Nhân Dân hằng tháng: 64 trang khổ 22 x 28,5 cm. 

Giá bán lẻ: 9.800 đồng/tờ.

Đặt mua Nhân Dân hằng tháng cả quý IV - 2020: 29.400 đồng.

* Báo Thời Nay: 24 trang, khổ 29 x 45 cm.
 
Giá bán lẻ: 6.800 đồng/ tờ.  

Một tuần xuất bản 2 số vào thứ hai và thứ năm hằng tuần

Tháng 10-2020 có 9 số, cả tháng giá: 61.200 đồng.

Tháng 11-2020 có 9 số, cả tháng giá: 61.200 đồng. 

Tháng 12-2020 có 9 số, cả tháng giá: 61.200 đồng.

Đặt mua Báo Thời Nay cả quý IV - 2020 là: 183.600 đồng.

Đặt mua cả 4 ấn phẩm: Báo Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Báo Thời Nay cả quý IV - 2020:  
  
661.800 đồng

(Sáu trăm sáu mốt nghìn, tám trăm đồng)

Mời bạn đọc đặt mua báo dài hạn tại các cơ sở bưu điện gần nhất