Phải cầu ở chỗ khác !

Thứ Bảy, 02-08-2014, 17:00

-Bây giờ họ đút lót cả Thánh Thần?

- Đi lễ chùa thấy mấy người đút tiền cả vào tay Phật. Thế là định đút lót cả Thần Phật à!

- Rồi họ cầu xin...

- Họ cầu gì?

- Họ khấn lẩm bẩm cho nên nhiều lời không nghe rõ. Nhưng có vị khấn to cho nên cũng nghe được lõm bõm.

- Họ cầu gì?

- Họ cầu "cho ông nhà tôi tai qua nạn khỏi". Tôi không biết họ là ai, nhưng có người quen nói, họ là vợ một ông đang bị điều tra tội tham nhũng. Nghĩa là cầu xin Thần Phật phù hộ độ trì cho kẻ ăn cắp?

- Thế rồi có qua không?

- Sau đó nghe nói là cũng bị cách chức, đi tù!

- Thần, Phật nào phù hộ những kẻ gian dối, ăn cắp!

- Cũng có người nói: "Nếu hối lộ, cầu xin nhẹ tội thì phải cầu chỗ khác, chứ cầu Thần, Phật ăn thua gì!".

- Thế cầu chỗ nào?

- Ông đùa tôi làm gì, ông cũng biết là cầu chỗ nào để được nhẹ tội hoặc trắng án!

- Chắc gì đã được!

NHÂN NGHĨA