"... Để đấy!"

Thứ Hai, 09-06-2014, 05:34

Mấy ông bạn đã từng giữ các chức vị trong bộ máy và cũng từng trải việc đời ngồi nói chuyện với nhau chung quanh chuyện chống tiêu cực.

Có ông nói:

- Họ đã tổng kết rồi đấy!

- Tổng kết thế nào?

- Họ nói: "kiểm tra ngoài da, thanh tra đến thịt, điều tra đến xương!".

- Nói thế cũng vội vàng, phủ định những công việc làm của những ngành quan trọng. Tôi đã từng chứng kiến một số vụ quan trọng mà do cơ quan kiểm tra của Đảng có chứng cứ và kiểm định cho nên đã "lật kèo" những kết luận của Thanh tra đấy, đâu có chỉ gãi ghẻ "ngoài da"?

- Nhưng cũng lại nên thông cảm với các cơ quan Thanh tra vì họ cũng có trường hợp "bất tòng tâm".

- Vì sao?

- Vì cơ chế còn lằng nhằng cho nên bị mang tiếng là "Thanh tra để đấy!".

- Sao lại "để đấy"?

- Vì có trường hợp thanh tra đã có kết luận nhưng cơ quan được thanh tra không chịu, thế là tranh luận om sòm, lại phải "để đấy".

- Rồi sao?

- Có kết luận rồi có kiến nghị, trong các kiến nghị có việc thu hồi, truy nộp.

- Rồi lại với lý do khác nhau cho nên "không khả thi" cho nên chẳng "thanh tra rồi để đấy" là gì!

- Cũng tại cơ chế và quyền hạn không rõ ràng cho nên "để đấy" khá nhiều!

NHÂN NGHĨA