ĐƯỜNG XA MỚI BIẾT NGỰA HAY

Thứ Hai, 27-01-2014, 13:55

... nhưng cưỡi ngựa gỗ thì đường còn xa lắm!!! Còn có ngựa cực hay, kể cả ngựa “Xích thố” mà xơi phải “Hố tử thần” đầy xác phong bì thì cũng đi tong. Chỉ có anh Táo quân là khôn, cưỡi cá ngựa, đỡ mang tiếng chơi trội ngựa ngoại, vừa độc đáo lại đậm đà bản sắc dân tộc, hơn đứt Táo quân cưỡi anh cá chép quá thường. Họa sĩ biếm xin góp vui mừng Tết Giáp Ngọ.

LÝ TRỰC DŨNG