[Infographic] Bảo vệ nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh Covid-19

Thứ Bảy, 04/04/2020, 10:48:22

Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam phối hợp Bộ Y tế xây dựng các infographic về bảo vệ nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh Covid-19.

[Infographic] Bảo vệ nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh Covid-19