Hội thảo “Đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập y tế”

Thứ Sáu, 17-08-2018, 09:57

Ngày 16-8, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo “Đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập y tế”. Tại hội thảo, các đại biểu là chuyên gia của các tổ chức quốc tế, cơ sở đào tạo nhân lực y khoa trong nước cùng thảo luận để xác định lộ trình và những nội dung cụ thể về đổi mới đào tạo nhân lực y tế, làm cơ sở cho việc xây dựng các chính sách liên quan trong thời gian tới.

Bộ Y tế chủ trương triển khai đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế theo hướng tiếp cận với phương thức đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Trước mắt, đi sâu vào đổi mới một số chương trình đào tạo chủ chốt theo hướng hình thành năng lực, nhằm tạo ra nguồn nhân lực y tế đáp ứng với mô hình bệnh tật và hoàn cảnh thực tế của Việt Nam. Gắn đào tạo với sử dụng nhân lực y tế. Tập trung điều chỉnh chương trình đào tạo chuyên khoa sau đại học; gắn kết quả đào tạo chuyên khoa với ngạch bậc viên chức y tế, bổ nhiệm chức vụ chuyên môn; đưa hệ đào tạo bác sĩ chuyên khoa chính thức vào hệ thống giáo dục đại học. Đồng thời, có các hoạt động để hoàn thiện về hệ thống chính sách đào tạo và sử dụng nhân lực y tế một cách đồng bộ…

PV