Cuối năm
01:01 21/01/2020

Nắng vàng chảy tràn mái phố
Hong khô sợi rét cuối mùa
Cỗi mai già đang thay lá
Nụ còn e ấp mong xuân…