Ý Đảng quyện lòng dân tạo thế mới cho đất nước đi lên

Thứ Tư, 30-01-2019, 10:29
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nhân dân thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

LTS: Nhân dịp đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi - 2019, Báo Nhân Dân vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dành cho cuộc phỏng vấn đầu năm. Những điều đồng chí chia sẻ, muốn gửi đến toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm chính trị mới, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự là công bộc của dân; đoàn kết thống nhất, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng viên: Thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta đã giành nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong công tác xây dựng Đảng. Xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ then chốt này?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Năm 2018, Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt nhiều vấn đề mang tầm chiến lược và cả những nội dung rất cụ thể liên quan trực tiếp hằng ngày, hằng giờ đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và người lao động. Vừa triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đề ra, Trung ương vừa tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo động lực cho những bước chuyển biến mới trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, ý Đảng hợp với lòng dân, góp phần tạo lực mới, thế mới cho đất nước vững bước đi lên.

Riêng về xây dựng Đảng, có thể nói, năm 2018 là một năm đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với cách làm bài bản, khoa học, đúng tầm và hiệu quả. Một trong những kết quả nổi bật, được toàn xã hội ghi nhận là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có nhiều đổi mới quyết liệt, tập trung chỉ đạo những việc khó, còn vướng mắc, như các khâu thanh tra, điều tra, giám định, thu hồi tài sản; chú trọng hiệu quả giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. Các cấp ủy, cơ quan chức năng vào cuộc đồng bộ hơn, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đối tượng, lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ nảy sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm. Kiên quyết, kiên trì, làm bước nào chắc bước đó; rõ đến đâu xử lý đến đó; kỷ luật đảng trước, kỷ luật hành chính, xử lý hình sự sau, bất kể người vi phạm là ai, công tác ở cơ quan, đơn vị nào, Trung ương hay địa phương, lực lượng vũ trang hay doanh nghiệp. Trong xử lý cán bộ, luôn có lý, có tình; công, tội rõ ràng; nghiêm minh, đúng pháp luật; nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, mở đường cho người vi phạm sửa chữa sai lầm và cảnh tỉnh, ngăn ngừa vi phạm. Những yếu kém, hạn chế trước đây dần được khắc phục. Tiến độ thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh hơn, nhanh hơn; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng tăng rõ rệt. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, hơn 60 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật là con số chưa từng có. Tiếp tục tinh thần không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, năm 2018, đã xử lý nhiều cán bộ cấp cao, kể cả cán bộ nghỉ hưu, cán bộ trong các cơ quan bảo vệ, thực thi pháp luật, sĩ quan cấp tướng thuộc các lực lượng vũ trang, có những trường hợp bị tước các danh hiệu, xử lý hình sự.

Thật đau lòng! Song vì sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, sự thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm, và sẽ còn tiếp tục làm trong thời gian tới.

Phóng viên: Có ý kiến cho rằng, vừa qua, tập trung quá nhiều vào xử lý cán bộ vi phạm mà chưa coi trọng quá trình chỉ đạo, lãnh đạo đối với các lĩnh vực khác. Thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, có phải đây là một nhận thức sai lệch cần uốn nắn?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Ý kiến đó không nhiều, cũng cần lắng nghe và tìm hiểu để nếu đúng thì tiếp thu, điều chỉnh, nhưng thực tế thời gian qua cho thấy, kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng đang tạo ra niềm tin, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Năm 2018, chúng ta hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Có lần tôi đã nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày nay”; “Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”,... Chúng ta chống tiêu cực, tham nhũng là nhằm góp phần làm cho bộ máy của Đảng, Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh hơn, lãnh đạo đất nước thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Đó cũng là nguyện vọng tha thiết của toàn dân, là đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng.

Thực tế cũng cho thấy, không phải chúng ta chỉ tập trung vào xử lý cán bộ. Trái lại, Trung ương luôn luôn chú ý lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực của đất nước, từ phát triển kinh tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, đến tăng cường an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân,...

Chỉ riêng năm 2018, hai Hội nghị Trung ương 7 và 8 đã bàn, thống nhất ban hành một số nghị quyết quan trọng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; chính sách tiền lương; bảo hiểm xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ; quy định trách nhiệm nêu gương,... Điều ấy thể hiện rất rõ, rất cụ thể phương châm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng ta là chăm lo phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; bảo đảm quốc phòng, an ninh là thường xuyên quan trọng. Phát triển kinh tế lại phải đi liền với giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục các vấn đề bất cập, bức xúc. Đồng thời hết sức chú trọng xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo dựng môi trường thuận lợi để mọi người yên tâm, phấn khởi lao động, làm việc, công tác, cống hiến cho nhân dân, cho đất nước; ngăn ngừa, hạn chế tội phạm.

Phóng viên: Thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những nghị quyết, quy định nêu trên, nhất là về xây dựng đội ngũ cán bộ đều rất hệ trọng. Làm thế nào để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhất?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác cán bộ là công tác con người, đụng chạm đến nhiều mặt, nhiều khâu, nhiều yếu tố, nhiều mối quan hệ. Quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quy định nêu trên phải luôn đặt trong tổng thể chiến lược, đường lối chung của Đảng; đối với mỗi vấn đề lại có những yêu cầu về chiều sâu của từng nội dung. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chỉ rõ “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá”. Đơn cử như công tác cán bộ, cùng với tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm, kết hợp giữa “xây” và “chống”, các cấp ủy, tổ chức đảng cần sớm có kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Chính trị đã có Kế hoạch số 10-KH/TW; Chính phủ có Chương trình hành động thực hiện với các nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ; xây dựng chiến lược quốc gia thu hút nhân tài; tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền,…

Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết số 26 là đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với đánh giá tập thể và căn cứ vào kết quả cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn ở những nơi, qua những việc có nhiều khó khăn, thách thức, v.v. Mặt khác, cần triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng. Trong đó, lưu ý những việc cán bộ phải nêu gương thực hiện; nhất là việc không được làm, như “chạy” hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm; can thiệp vào công tác cán bộ không đúng thẩm quyền, trách nhiệm; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là đối với người nhà, người thân. Phải bằng mọi cách, kiểm soát cho được quyền lực trong công tác cán bộ.

Một điểm lưu ý nữa là, việc thực hiện Nghị quyết về công tác cán bộ cần gắn kết đồng bộ với các nghị quyết khác của Đảng, trong đó phải nói đến các Nghị quyết số 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; về nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Muốn tinh gọn tổ chức bộ máy phải đánh giá đúng cán bộ, tinh giản ai, bố trí sắp xếp lại như thế nào cho phù hợp với năng lực cán bộ, yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức bộ máy mới. Trong quá trình đó cần phòng ngừa, chống các hiện tượng tiêu cực dễ xảy ra khi bố trí, tinh giản cán bộ. Đây là vấn đề nhạy cảm, phức tạp cần có sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, nếu không sẽ phản tác dụng, làm cho bộ máy yếu dần, có khi những cán bộ hư hỏng, biết chạy chọt thì ở lại, người có năng lực, không chạy thì bị đẩy ra ngoài. Cách tốt nhất là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm nêu gương; có chế tài hiệu quả trong kiểm soát quyền lực. Cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải nêu gương, càng phải gương mẫu; nơi nào vi phạm thì người đứng đầu ở đó phải chịu trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm, xử lý trước. Tin rằng, với các cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể như vậy, lại được gần 200 đồng chí Ủy viên Trung ương nêu gương tốt thì chúng ta sẽ thành công.

Phóng viên: Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã bầu đồng chí làm Chủ tịch nước với số phiếu gần như tuyệt đối (476/477 phiếu). Xin đồng chí cho biết đôi điều cảm nhận sau một thời gian đảm đương cả hai cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Thời gian còn quá ngắn, nói cái gì ngay vào lúc này là vội vàng. Chỉ xin nhắc lại tâm trạng, cảm xúc của tôi về việc này, như tôi đã phát biểu tại Lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và đồng bào cả nước sau công bố kết quả bầu cử. Đây là niềm vinh dự vô cùng to lớn, nhưng cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề đối với tôi. Tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng là vì được Đảng, Quốc hội tín nhiệm giao nhiệm vụ, được nhân dân yêu mến ủng hộ, gửi gắm niềm tin. Lo là làm thế nào để hoàn thành thật tốt cả hai trọng trách lớn vừa là người đứng đầu Đảng, vừa là nguyên thủ quốc gia. Ngay cuối buổi chiều hôm nhậm chức, tôi đã sang gặp gỡ, thăm hỏi, tìm hiểu công việc ở Văn phòng Chủ tịch nước.

Rất vui được tập thể cán bộ, công chức ở Văn phòng chia sẻ, giúp tôi tiếp cận với công việc mới mẻ này. Sau đó, nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và Văn phòng Chủ tịch nước, sự cố gắng của cán bộ, công chức các cơ quan hữu quan, đến nay, sau hơn 2 tháng nhận nhiệm vụ, mọi công việc theo chức trách mà tôi phải gánh vác bước đầu thấy diễn ra suôn sẻ. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng vừa học vừa làm. Rất mong được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đồng bào, đồng chí giúp đỡ; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thống nhất cao, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Phóng viên: Nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi đang về, thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có điều gì gửi gắm đến cán bộ, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Mùa xuân mới luôn mang đến sức sống mới. Tôi xin chúc đồng bào và chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ta ở nước ngoài một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui mới, tinh thần mới và khí thế mới, đoàn kết một lòng, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới để xây dựng và bảo vệ đất nước muôn vàn yêu quý của chúng ta.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân xin kính chúc đồng chí luôn luôn mạnh khỏe để cùng với toàn Đảng lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

BẮC VĂN (Thực hiện)