Về thu hồi giấy phép doanh nghiệp nhập khẩu ô-tô có bản đồ vi phạm chủ quyền

Thứ Hai, 17/02/2020, 02:59:25

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2020/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Trong đó, bổ sung quy định tạm dừng hiệu lực, thu hồi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô-tô đã cấp cho doanh nghiệp (DN) trong trường hợp DN nhập khẩu và tạm nhập ô-tô có phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam. Cụ thể, DN nhập khẩu và tạm nhập ô-tô có phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm thì bị tạm dừng hiệu lực giấy phép đã cấp.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị tạm dừng hiệu lực giấy phép, nếu DN khắc phục hoàn toàn vi phạm sẽ được xem xét hủy bỏ việc tạm dừng, nếu không khắc phục hoàn toàn vi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép.

Nghị định cũng sửa đổi quy định quản lý chất lượng ô-tô chưa qua sử dụng nhập khẩu. Theo đó, đối với ô-tô nhập khẩu được sản xuất từ nước áp dụng phương thức chứng nhận theo kiểu loại thì cơ quan quản lý chất lượng đánh giá kiểu loại trên cơ sở kiểm tra, thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với mẫu đại diện và kết quả đánh giá điều kiện bảo đảm chất lượng tại cơ sở sản xuất. Ðối với ô-tô nhập khẩu được sản xuất từ nước áp dụng phương thức quản lý tự chứng nhận, cơ quan quản lý chất lượng đánh giá kiểu loại trên cơ sở kết quả kiểm tra, thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với mẫu đại diện và thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường. Tần suất đánh giá kiểu loại tối đa là 36 tháng.

PV