Rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về mua, bán và hoán cải tàu thuyền

Thứ Bảy, 21/09/2019, 01:57:21
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 1189/TTg-CN, giao một số bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến mua, bán và hoán cải tàu thuyền.
Cụ thể, giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan; chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển; bổ sung các quy định về quản lý hoạt động hoán cải tàu thuyền như: Tiêu chí, điều kiện tàu thuyền được phép hoán cải, thẩm quyền quyết định và quy trình, thủ tục thực hiện việc hoán cải tàu thuyền tại Việt Nam, trình Chính phủ trong quý I - 2020.

PV