Các dự án giảm hơn 284 tỷ đồng sau thẩm định

Thứ Hai, 15/07/2019, 05:22:49

Sáu tháng đầu năm 2019, Bộ Xây dựng đã thẩm định tổng mức đầu tư của 13 dự án với tổng giá trị thẩm định: 8.227,3 tỷ đồng, trong đó, tổng giá trị sau thẩm định: 8.012,4 tỷ đồng, giảm 214,88 tỷ đồng (2,6%).

Ðồng thời, thẩm định bảy dự toán xây dựng công trình với tổng giá trị thẩm định: 2.466,8 tỷ đồng, tổng giá trị sau thẩm định: 2.397,2 tỷ đồng, giảm 69,63 tỷ đồng (2,8%). Ngoài ra, Bộ cũng thẩm định 10 dự án; thẩm định thiết kế cơ sở 225 công trình, đã xử lý là 194 công trình; thẩm định sáu báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở 168 công trình, đã xử lý 136 công trình; thẩm định thiết kế và dự toán 15 công trình, đã xử lý 12 công trình.

PV