Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030

Thứ Tư, 13/02/2019, 01:15:17
Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu rà soát tổng thể về nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2013, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn phát triển của TP Đà Nẵng; đánh giá các quy hoạch trên địa bàn đã được lập và phê duyệt. Đồng thời, rà soát định hướng phát triển không gian đô thị, quy hoạch sử dụng đất, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội của thành phố; đề xuất giải pháp chiến lược để khắc phục các bất cập về quá tải hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội; các vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu,...

TP Đà Nẵng cần đánh giá thực trạng phát triển đô thị, trong đó, căn cứ tầm nhìn theo quy hoạch chung năm 2013 là “xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trở thành thành phố đặc biệt cấp quốc gia, hướng tới đô thị cấp quốc tế và phát triển bền vững”; để xây dựng tầm nhìn mới theo ý tưởng “Đà Nẵng phấn đấu trở thành thành phố xanh - hiện đại - thông minh, mang tính toàn cầu và có bản sắc, có kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý hiện đại, ứng dụng các công nghệ hiện đại trên nền tảng cách mạng công nghiệp 4.0”,...

PV