Tư vấn - Đối thoại

Việc tham gia BHXH của vận động viên trong thời gian tập huấn, thi đấu

Thứ Hai, 10/02/2020, 09:57:37

Quý báo cho tôi hỏi, trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu, việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BH TNLÐ, BNN) của vận động viên được thực hiện thế nào? Nguyễn Hoài Nam (Hòa Bình)

Trả lời:

Ðiều 4 Thông tư số 18/2019/TT-BLÐTBXH ngày 8-11-2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau:

1. Ðối với vận động viên (VÐV) quy định tại điểm a khoản 1 Ðiều 2 Nghị định số 152/2018/NÐ-CP được cơ quan quản lý VÐV tiếp tục tham gia BHXH, BHTN, BH TNLÐ, BNN theo quy định tại khoản 1 Ðiều 4 Nghị định số 152/2018/NÐ-CP.

2. Ðối với VÐV quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Ðiều 2 Nghị định số 152/2018/NÐ-CP trước khi được triệu tập tập huấn, thi đấu đang tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BH TNLÐ, BNN theo hợp đồng lao động tại cơ quan quản lý VÐV thì việc tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BH TNLÐ, BNN như sau:

a) Cơ quan quản lý VÐV tiếp tục tham gia BHXH, BHTN, BH TNLÐ, BNN đối với VÐV theo hợp đồng lao động tại cơ quan quản lý VÐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật.

b) Cơ quan quản lý VÐV có trách nhiệm thông báo cho cơ quan sử dụng VÐV về số tiền đóng BHXH, BHTN, BH TNLÐ, BNN hằng tháng đối với VÐV và số tiền đóng thuộc trách nhiệm của VÐV để cơ quan sử dụng VÐV chuyển trả như sau:

Trường hợp thời gian tập trung tập huấn, thi đấu trong tháng ít hơn hoặc bằng 50% số ngày làm việc bình thường của tháng theo hợp đồng lao động thì mức chuyển trả của cơ quan sử dụng VÐV tính bằng 50% số tiền đóng BHXH, BHTN, BH TNLÐ, BNN trong tháng của cơ quan quản lý VÐV.

Trường hợp thời gian tập trung tập huấn, thi đấu trong tháng nhiều hơn 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo HÐLÐ thì mức chuyển trả của cơ quan sử dụng VÐV tính bằng số tiền đóng BHXH, BHTN, BH TNLÐ, BNN trong một tháng của cơ quan quản lý VÐV.

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý VÐV, cơ quan sử dụng VÐV có trách nhiệm chuyển số tiền đóng BHXH, BHTN, BH TNLÐ, BNN thuộc trách nhiệm của mình; đồng thời trích từ tiền lương của VÐV số tiền đóng BHXH, BHTN thuộc trách nhiệm của VÐV để chuyển cho cơ quan quản lý VÐV.

d) Thời gian, hình thức chuyển số tiền đóng BHXH, BHTN, BH TNLÐ, BNN quy định tại điểm b, điểm c khoản này do cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng VÐV thỏa thuận, nhưng phải bảo đảm việc tham gia đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm đối với VÐV theo quy định.

3. Ðối với VÐV quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Ðiều 2 Nghị định số 152/2018/NÐ-CP trước khi được triệu tập tập huấn, thi đấu mà không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BH TNLÐ, BNN thì cơ quan sử dụng VÐV có trách nhiệm giao kết HÐLÐ và tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BH TNLÐ, BNN cho VÐV theo quy định của pháp luật.

4. Ðối tượng VÐV quy định tại điểm d khoản 1 Ðiều 2 Nghị định số 152/2018/NÐ-CP thực hiện chế độ BH TNLÐ, BNN theo quy định tại khoản 4 Ðiều 4 Nghị định số 152/2018/NÐ-CP.

* Ðiều kiện tính hưởng trợ cấp cho nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Tôi nghe nói Nhà nước mới có quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Xin hỏi, những trường hợp này có phải đáp ứng điều kiện gì không?

Nguyễn Thị Minh Ngọc (Hà Giang)

Văn bản bạn đề cập đến là Nghị định số 14/2020/NÐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu được Chính phủ ban hành ngày 24-1-2020 (có hiệu lực từ ngày 15-3-2020).

Theo Ðiều 3 Nghị định này, những nhà giáo quy định tại Ðiều 2 Nghị định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng BHXH từ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

2. Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-1994 đến ngày 31-5-2011.

3. Ðang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1-1-2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.