Từ 1-7: Tăng thêm 7,19% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng

Thứ Tư, 22/05/2019, 15:56:25

NDĐT- Theo văn bản vừa được Chính phủ ban hành, từ 1-7-2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với tám nhóm đối tượng.

Từ 1-7: Tăng thêm 7,19%  lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng

Ảnh minh họa: Báo Bảo hiểm xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ 1-7, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với tám nhóm đối tượng sau.

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với tám đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-7-2019. Đó là các nhóm đối tượng cụ thể dưới đây.

Thứ nhất, Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An), quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Thứ hai, Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10- 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23-1-1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Thứ ba, Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8-2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6-5- 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao-su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Thứ tư, Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Thứ năm, Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10- 2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ sáu, Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20-8- 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ bảy, Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11- 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tám, Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Từ ngày 1-7-2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này.

Ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 1-10-1995; hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8-2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ và các đối tượng quy định tại khoản 4, 5, 6 và khoản 7 Điều 1 Nghị định này; hưởng lương hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28-12-2006, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30-1-2011 và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 3-4-2012 của Chính phủ.

Quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1-10-1995 trở đi, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10- 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23-1-1998 của Chính phủ.

PHƯƠNG CHI