Tư vấn, đối thoại

Thứ Hai, 20/05/2019, 04:23:00

Vận động viên tham gia BHXH thế nào khi tập huấn, thi đấu?

Trong thời gian tập trung tập huấn hay thi đấu, vận động viên thể thao tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm (BH) thất nghiệp ra sao? NGUYỄN HẢI HÀ (Nam Định)

Trả lời:

Ngày 7-11-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Khoản 1, Điều 2, Nghị định quy định rõ đối tượng áp dụng là HLV, VĐV là công dân Việt Nam được triệu tập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, gồm:

a) HLV, VĐV đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

b) HLV đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

c) VĐV đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

d) VĐV đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Về việc tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), Điều 4 Nghị định này nêu rõ:

1. Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định này tiếp tục tham gia BHXH; BHYT; BH thất nghiệp; BH TNLĐ, BNN theo hợp đồng làm việc tại cơ quan quản lý HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng quy định tại điểm b, điểm c, khoản 1, Điều 2 Nghị định này trước khi được triệu tập đang tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ, BNN theo hợp đồng lao động tại cơ quan quản lý HLV, VĐV thì tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ, BNN tại cơ quan quản lý HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật. Cơ quan sử dụng HLV, VĐV có trách nhiệm định kỳ hằng tháng chuyển số tiền tương ứng thuộc trách nhiệm của cơ quan sử dụng HLV, VĐV cho cơ quan quản lý HLV, VĐV để đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ, BNN cho HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật.

3. Đối tượng quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định này trước khi được triệu tập không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp, BH TNLĐ, BNN thì cơ quan sử dụng HLV, VĐV ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BH thất nghiệp, BH TNLĐ, BNN, tiếp tục đóng BHYT theo hợp đồng lao động tại cơ quan sử dụng HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật.
Tiền lương tháng để đóng bảo hiểm cho các đối tượng này là tiền lương ngày quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này nhân với 26 ngày.

4. Đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định này được cơ quan sử dụng VĐV mua BH TNLĐ, BNN theo mức lương cơ sở trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật về BH TNLĐ, BNN; nếu trước khi được triệu tập chưa tham gia BHYT thì được cơ quan sử dụng VĐV mua BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT.

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Vợ tôi có thời gian đóng BHXH 40 năm. Khi về hưu vào năm 2019, ngoài lương hưu thì vợ tôi có được hưởng khoản trợ cấp do đóng BHXH dư thời gian không? TRẦN VĂN BẰNG (Bắc Cạn)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 54, Khoản 2, Điều 56, Điều 58 và Khoản 7, Điều 58, Luật BHXH, người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định vào năm 2019 có mức hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 32 năm đóng BHXH nếu là lao động nam, hoặc 30 năm đóng BHXH nếu là lao động nữ.

Ngoài ra, người lao động còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho những năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.

Mức hưởng trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Theo đó, cứ mỗi năm đóng BHXH cao hơn (từ năm thứ 31 đóng BHXH nếu là lao động nữ) được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.