Tư vấn Đối thoại

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu nếu chưa hưởng

Thứ Hai, 21/01/2019, 04:04:17

Em tôi làm việc tại một công ty TNHH, đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), BH thất nghiệp được hơn 5 năm, sau đó nghỉ việc. Từ khi nghỉ việc đến nay (đã hơn bốn tháng), em tôi chưa tìm được việc mới nhưng cũng chưa làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy đến thời điểm này, những trường hợp như em tôi có được làm hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Nếu không được thì thời gian đã tham gia BH thất nghiệp có được bảo lưu để sau này tính tiếp?

Trần Ðình Nam (Thái Nguyên)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3, Ðiều 49, Luật Việc làm số 38/2013/QH13, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là: Người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1, Ðiều 46 của Luật này.

Khoản 1, Ðiều 46, của Luật Việc làm quy định: Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là trong vòng 3 tháng, kể từ thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Do đó, trường hợp người lao động đã nghỉ việc gần 6 tháng sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà người thân của bạn chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cộng dồn và tự động bảo lưu cho lần hưởng sau theo quy định tại khoản 1, Ðiều 45, Luật Việc làm.

Nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho những đối tượng nào?

Những đối tượng nào được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT)? Mức hỗ trợ giữa các nhóm có khác nhau không? Việc hỗ trợ đóng cho học sinh sinh, viên được thực hiện ra sao?

Hoàng Hữu Việt (Hà Nội)

Trả lời:

Ðiều 4, Nghị định số 146/2018/NÐ-CP (ngày 17-10-2018) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT đã hướng dẫn cụ thể các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT bao gồm:

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, khoản 9, Ðiều 3 Nghị định này.

3. Học sinh, sinh viên (HSSV).

4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ðiều 8 Nghị định đã quy định:

1. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 1-12-2018), mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

a) Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Ðiều 4 Nghị định này;

b) Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Ðiều 4 Nghị định này.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hỗ trợ mức đóng quy định tại khoản 1 Ðiều này thì được hưởng mức hỗ trợ đóng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

3. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, kể cả 20% số kinh phí quy định tại điểm a, khoản 3, Ðiều 35 của Luật BHYT (nếu có) xây dựng và trình HÐND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại khoản 1 Ðiều này.

* Khoản 5, Ðiều 9 Nghị định này quy định việc ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV như sau:

- HSSV đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan trung ương thì do ngân sách trung ương hỗ trợ. Ðịnh kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, BHXH cấp tỉnh tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của HSSV và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo mẫu, gửi BHXH Việt Nam tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định.

- HSSV đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác thì ngân sách địa phương, bao gồm cả phần ngân sách trung ương hỗ trợ (nếu có), nơi cơ sở giáo dục đó đặt trụ sở hỗ trợ, không phân biệt hộ khẩu thường trú của HSSV. Ðịnh kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan BHXH tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của HSSV và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo mẫu, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định.