XÃ LUẬN

Xứng đáng là tổ chức đại diện tốt nhất của người lao động

Chủ Nhật, 28-07-2019, 10:16

Cách đây 90 năm, trong không khí sục sôi cách mạng, ngày 28-7-1929, tại ngôi nhà số 5 phố Hàng Nón, Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Đông Dương cộng sản Đảng, Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam được thành lập. Kể từ đây, những người lao động Việt Nam có một tổ chức chính trị đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, phong trào công nhân từ đây có chính đảng cách mạng lãnh đạo.

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Các thế hệ công nhân và người lao động Việt Nam không ngừng rèn luyện, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng chiến đấu và cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ chỗ chỉ chiếm số ít trong cơ cấu lao động của đất nước, chủ yếu là công nhân làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, công xưởng nhỏ, giai cấp công nhân ngày nay trở thành lực lượng hùng mạnh, tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước. Tổ chức công đoàn không chỉ là người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động, mà còn là tổ chức tập hợp, giáo dục công nhân, người lao động phấn đấu vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vì sự phồn vinh của đất nước.

Nhìn lại chặng đường 90 năm đã qua, với những khó khăn, gian khổ, cùng những thắng lợi to lớn đã đạt được, tổ chức công đoàn càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng; truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái; nỗ lực, sáng tạo, không ngừng phấn đấu vươn lên. Truyền thống quý báu đó được dày công vun đắp bởi lớp lớp các thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng và giai cấp công nhân Việt Nam. Người đã cùng Đảng lãnh đạo tổ chức Công đoàn Việt Nam, rèn luyện các thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn trở thành những người con ưu tú, phấn đấu quên mình cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước; sự tạo điều kiện và hợp tác có hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, các cán bộ công đoàn qua các thời kỳ, và sự phấn đấu kiên cường, không mệt mỏi của mỗi đoàn viên công đoàn, đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ngày nay, trước những biến đổi sâu sắc, nhanh chóng của bối cảnh quốc tế, nhất là tác động của quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư càng có ảnh hưởng sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm của người lao động. Các quốc gia tham gia ngày càng sâu rộng vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, khiến cho sự cạnh tranh về nguồn nhân lực chất lượng cao diễn ra gay gắt. Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tổ chức và hoạt động công đoàn càng tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn ngày càng cao, tính tự nguyện của người lao động khi gia nhập công đoàn ngày càng bộc lộ rõ, nhất là khi có thêm sự lựa chọn… Thực tiễn nêu trên đem lại cả thời cơ và thuận lợi đối với hoạt động công đoàn; đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức công đoàn, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải phát huy hiệu quả cao nhất các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28-1-2008 của Hội nghị T.Ư 6 khóa X, các Nghị quyết Hội nghị T.Ư khóa XII đề ra nhiều chủ trương, quan điểm lớn của Đảng về phát triển đất nước, về xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là kim chỉ nam cho hoạt động Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới, tạo nguồn lực mới để công đoàn thật sự là tổ chức đại diện tốt nhất của người lao động.

Vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng, tổ chức công đoàn hơn lúc nào hết cần ý thức sâu sắc hơn nữa về sứ mệnh xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thời đại mới, cơ hội và thách thức mới đòi hỏi các cấp công đoàn cần tập trung phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của công đoàn theo hướng góp phần bảo đảm quyền an sinh xã hội. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cán bộ công đoàn. Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; công đoàn cơ sở phục vụ đoàn viên, người lao động; giải quyết kịp thời, sáng tạo các vấn đề thực tiễn đặt ra; chú trọng công tác tổng kết lý luận, thực tiễn về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Công đoàn thật sự xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, là nhân tố góp phần tạo nên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ luật, sức mạnh, ý chí và khát vọng của giai cấp công nhân và toàn thể người lao động; không ngừng vươn lên chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

NHÂN DÂN