Tiếp nối sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng

Chủ Nhật, 21-06-2020, 02:33

Cách đây 95 năm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên, số đầu ra ngày 21-6-1925, khai sinh nền báo chí cách mạng nước ta.

Báo chí cách mạng Việt Nam trải qua chặng đường vẻ vang, đầy gian khổ, hy sinh để trưởng thành và phát triển; đã, đang và tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, với sứ mệnh cao cả, trọng trách lớn lao phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân. Đến hôm nay, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người làm báo thật sự là chiến sĩ, với cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người làm báo cách mạng luôn trung thành với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước và qua thực tiễn đời sống sinh động nền báo chí không ngừng phát triển và trưởng thành. Chưa bao giờ chúng ta có nhiều loại hình báo chí cùng đội ngũ những người cầm bút hùng hậu như hiện nay.

Qua 35 năm đổi mới, nền báo chí cả nước đã có những bước phát triển vượt bậc về đội ngũ, về kỹ thuật - công nghệ, cũng như trình độ tác nghiệp. Báo chí ngày càng giữ vững vai trò to lớn, không thể thiếu trong đời sống xã hội của đất nước. Tận tâm, tận lực, trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn, gian khổ, thậm chí hy sinh tính mạng, những người làm báo có nhiều tác phẩm báo chí mang tinh thần đổi mới, ủng hộ, cổ vũ động viên những nhân tố mới, điều hay lẽ phải trong đời sống xã hội. Tác phẩm báo chí phản ánh thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân… Báo chí không chỉ là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn góp phần nâng cao dân trí, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước trong thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng.

Tình hình thế giới và khu vực biến động mạnh, chuyển đổi sâu sắc, khó lường; những tác động chưa từng có, khó lường do đại dịch Covid-19 chứa đựng những thách thức lớn, tác động sâu sắc đến đất nước ta. Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, thành tựu của khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại gây tác động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của báo chí truyền thống, xuất hiện sự “cạnh tranh” phi truyền thống về lượng độc giả, quảng cáo… Thực tiễn phong phú, phức tạp và sôi động đó chính là “lửa thử vàng” đối với các cơ quan báo chí, với mỗi nhà báo cả về chiến lược phát triển lẫn bản lĩnh tay nghề và phẩm chất đạo đức.

Năm nay, việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi những nỗ lực và quyết tâm rất lớn. Thời gian tới, cần chú trọng đầu tư đúng hướng, hiệu quả cho phát triển báo chí theo hướng hiện đại, đồng thời thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới báo chí trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông. Đẩy nhanh việc cụ thể hóa thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về báo chí, sơ kết việc triển khai, thực hiện Luật Báo chí năm 2016; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo. Đổi mới mạnh mẽ tư duy kinh tế để báo chí hiện đại, khoa học, đúng pháp luật, nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động…

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức trong năm 2020, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong bối cảnh đó, báo chí cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, in-tơ-nét, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, góp phần củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền sâu rộng, đạt kết quả cao việc tổ chức để các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Thông qua đó, phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp các cấp ủy nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, kế tục và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, đội ngũ những người làm báo không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục cống hiến xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đội ngũ làm báo cách mạng hôm nay mãi xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng như Bác Hồ đã căn dặn, phấn đấu vì một nền báo chí cách mạng, giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại.

NHÂN DÂN