Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của hội nghị Trung ương

Thứ Hai, 08-10-2018, 10:18

Sau năm ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Về kinh tế - xã hội, Trung ương nhất trí cho rằng, trong chín tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có những diễn biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự báo, đến cuối năm 2018, có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có tám chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt từ 6,6 đến 6,8%, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế nước ta trên trường quốc tế.

Kết quả, thành tích đạt được trong năm 2018 rất đáng phấn khởi, tự hào, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và 5 năm 2016 - 2020. Tuy nhiên, Trung ương cũng chỉ rõ, kinh tế - xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội.

Trung ương cũng đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và chuẩn bị cho những năm tiếp theo.

Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, Trung ương thống nhất cao với những nhận định, đánh giá về kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 09, đồng thời nhất trí ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 để từng bước đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững. Kinh tế biển xanh đóng vai trò chủ đạo; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm suy thoái môi trường biển, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng; chống sạt lở bờ biển và biển xâm thực; khoa học, công nghệ tiên tiến và những thành tựu khoa học, công nghệ mới trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững biển.

Về công tác xây dựng Đảng, Trung ương thống nhất cao việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc ban hành và thực hiện tốt quy định này sẽ có sức lan tỏa rất lớn, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Hội nghị thống nhất quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100%) Trung ương đã giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương thống nhất rất cao đánh giá: Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người tiêu biểu nhất cho Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có uy tín cao trong nước và quốc tế; có đủ điều kiện để đảm đương vị trí Chủ tịch nước. Việc giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo, điều hành công việc của Đảng, Nhà nước và phù hợp với tình hình, bối cảnh của Đảng ta và đất nước ta hiện nay. Đồng chí Tổng Bí thư tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng, nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm cao trong Đảng, đồng thuận cao trong nhân dân và là phương án phù hợp nhất trong tình hình hiện nay, bảo đảm sự ổn định, không có sự xáo trộn.

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Từng đồng chí Trung ương, trên cương vị công tác của mình, ngay sau Hội nghị này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV, cả năm 2018 và các năm tiếp theo”.

NHÂN DÂN