Xã luận

Sinh viên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, hội nhập

Thứ Hai, 10-12-2018, 10:30

Hôm nay (10-12), Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Sinh viên Việt Nam chính thức diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia của gần 700 đại biểu đại diện hơn 2,4 triệu sinh viên trong cả nước và sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Ðây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên.

Ðại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Ðảng, toàn dân ta ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XI. Ðại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018, xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt; đồng thời tích cực học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng Tổ quốc.

Trong quá trình phát triển đất nước, dưới sự dìu dắt, lãnh đạo và tạo mọi điều kiện của Ðảng, Nhà nước, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tầng lớp sinh viên Việt Nam luôn là những thanh niên ưu tú, có tri thức, sáng tạo, sống có ước mơ, hoài bão, có lý tưởng; là lực lượng quan trọng, kế thừa, phát huy những thành quả cách mạng của Ðảng, của dân tộc. Phần lớn sinh viên Việt Nam có tinh thần yêu nước nồng nàn, luôn tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Sinh viên cả nước đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tế. Phong trào "Sinh viên 5 tốt" đã có sự phát triển mạnh, tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện cho đông đảo sinh viên, góp phần xây dựng lớp sinh viên ngày càng toàn diện hơn, được dư luận xã hội đánh giá cao. Hội Sinh viên các cấp ngày càng chủ động tổ chức các hoạt động tạo môi trường để sinh viên học tập, rèn luyện, qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên được quan tâm, phát triển rõ rệt. Công tác xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục có bước tiến cả về quy mô và chất lượng.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp. Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Ðảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta. Trong khi đó, một bộ phận sinh viên hiện nay tỏ ra thờ ơ với những thách thức, khó khăn của đất nước, một số người dễ bị lôi kéo, kích động tham gia những hoạt động vi phạm pháp luật. Vẫn còn những sinh viên thiếu ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, sống ích kỷ, sống thực dụng, chạy theo những trào lưu tiêu cực, tự đánh mất động cơ học tập chân chính.

Một số cơ sở Hội triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" chưa hiệu quả; công tác nắm bắt, định hướng dư luận sinh viên chưa được quan tâm; phản ứng trước các tình huống mới, phát sinh trong sinh viên còn chậm, lúng túng. Các hoạt động tạo môi trường để sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học chưa có nhiều đột phá, chưa khơi dậy được nguồn lực và tiềm năng của sinh viên. Bên cạnh đó, vai trò của tổ chức Hội Sinh viên ở một số đơn vị, địa phương còn mờ nhạt; vai trò nòng cốt chính trị của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh ở một số cơ sở Hội chưa rõ nét. Phương thức hoạt động ở nhiều đơn vị thiếu sáng tạo, còn theo lối mòn, chưa đáp ứng nhu cầu chính đáng và ngày càng đa dạng của các bạn trẻ.

Những thách thức và tình hình thực tế đang đòi hỏi T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Hội Sinh viên Việt Nam cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để định hướng, dẫn dắt, đồng hành với sinh viên trong thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích tình nguyện, sáng tạo, hội nhập, tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Trọng tâm là tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước trong sinh viên thành những hành động cụ thể, thiết thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và tình nguyện vì cộng đồng. Rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng cho các bạn trẻ thông qua những chương trình hoạt động thực tế phù hợp, bổ ích. Mở rộng, phát triển các hình thức hỗ trợ, tạo điều kiện để sinh viên học tập, nghiên cứu và làm chủ công nghệ, ngoại ngữ. Nghiên cứu, tìm tòi để không ngừng đổi mới các hoạt động, các phong trào chủ chốt trong công tác Hội theo hướng đáp ứng nguyện vọng chính đáng và tình hình của sinh viên, nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia, cống hiến. Ðảng ủy, Ban Giám hiệu các nhà trường cần coi trọng hơn nữa vai trò của Hội Sinh viên, từ đó tin tưởng, tạo điều kiện để Hội mở rộng các hoạt động hướng về sinh viên.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X là đại hội của bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển. Những quyết định của Ðại hội thể hiện ý chí, khát vọng của sinh viên Việt Nam trong thi đua yêu nước, học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hội nhập, tích cực rèn luyện trở thành nhân lực chất lượng cao để xây dựng và phát triển đất nước.

NHÂN DÂN