Xã luận

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới

Thứ Tư, 18-12-2013, 14:21

Hôm nay, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 24 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12), trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng.

Ðược Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo giáo dục và rèn luyện, 69 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng nhân dân cả nước làm nên những chiến công oanh liệt, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta đều một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Ðảng và nhân dân.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là những năm vừa qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nổi bật là, làm tốt chức năng tham mưu cho Ðảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh; xử lý kịp thời, đúng đắn các tình huống, bảo vệ vững chắc biên giới biển, đảo và chủ quyền lãnh thổ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn cả nước. Quân đội là lực lượng nòng cốt trong phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả sau chiến tranh và tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Thực hiện ba khâu đột phá theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quân đội lần thứ 9 có nhiều chuyển biến. Công tác đối ngoại quốc phòng được mở rộng, có chiều sâu. Chủ động bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng cho các nhiệm vụ... góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để phát triển đất nước.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII thông qua đã dành hẳn chương IV về Bảo vệ Tổ quốc, trong đó quy định rõ: Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Năm 2014 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới, và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và âm mưu "phi chính trị hoá" quân đội; chúng triệt để lợi dụng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", "tự do tôn giáo" để chống phá cách mạng nước ta ngày càng quyết liệt hơn... Ðể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ðảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn thống nhất về ý chí và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ vùng trời, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; phòng, chống tội phạm trên biển, trên biên giới; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Ðẩy mạnh việc đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo; quyết tâm tạo chuyển biến tình hình chấp hành kỷ luật và thực hiện nền nếp chính quy; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng cho các nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng ở các cấp, gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Phối hợp xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; tham gia xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"; giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn..., góp phần tô thắm phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong gần bảy mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, toàn quân, toàn dân ta tập trung xây dựng Quân đội ta cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

NHÂN DÂN