XÃ LUẬN

Một tấm lòng sắt son với Đảng, trọn nghĩa với dân

Thứ Ba, 11-08-2020, 02:45
Đồng chí Lê Khả Phiêu ân cần thăm hỏi và tặng quà các đối tượng chính sách và hộ nghèo ở làng Phương Trung, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, ngày 26-3-2016. (Ảnh: Tấn Nguyên)

Đồng chí Lê Khả Phiêu đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Sinh và lớn lên ở vùng đất địa linh nhân kiệt, được hun đúc bởi truyền thống quật cường của quê hương và dân tộc, đồng chí Lê Khả Phiêu sớm giác ngộ cách mạng, nhiệt huyết tham gia các phong trào ở địa phương và trở thành người chiến sĩ cộng sản khi mới 18 tuổi. Kể từ đó, cuộc đời của đồng chí gắn chặt với quân ngũ, với sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước. Đồng chí đã kinh qua chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt từ bắc vào nam và khắp các chiến trường Đông Dương; lăn lộn từ kháng chiến chống thực dân Pháp tới chống đế quốc Mỹ, làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Cam-pu-chia. Những năm tháng khói lửa đã tôi rèn đồng chí trở thành người cán bộ chính trị, quân sự dày dạn kinh nghiệm tổ chức, chỉ huy chiến đấu và là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng, phong cách Bộ đội Cụ Hồ.

Thời kỳ xây dựng đất nước, trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự T.Ư (nay là Quân ủy T.Ư), đồng chí cùng tập thể Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng; lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đồng chí chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, nhấn mạnh việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, cống hiến hết mình cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân; nghiêm khắc cảnh báo âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại sức chiến đấu của quân đội, mà trước hết là hủy hoại, làm xói mòn bản chất cách mạng của Quân đội. 

Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí cùng tập thể Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí quan tâm đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là vấn đề phát huy quyền dân chủ trong Đảng, trong dân, chú ý việc tổ chức và đào tạo cán bộ, cách dùng nhân tài của đất nước. Là nhà lãnh đạo nhạy bén, có tầm nhìn, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc quyết liệt, khẩn trương, nhận định rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển, nguy cơ làm ảnh hưởng đến vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng; từ đó quyết định ban hành Nghị quyết T.Ư 6 (lần 2) khóa VIII “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp đó, toàn Đảng tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với trọng tâm là tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến cơ sở. Nghị quyết là bước đột phá trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời kỳ đổi mới, tạo nền nếp mới trong sinh hoạt Đảng, góp phần tạo ra sự chuyển biến về công tác xây dựng Đảng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Đồng chí cũng thể hiện quyết tâm chống tham nhũng khi mà nhìn rõ những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường tới đội ngũ cán bộ. Cùng với việc chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỷ luật, tham nhũng, đồng chí luôn nhấn mạnh phải làm trong sạch đội ngũ, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Trọn cuộc đời đi theo cách mạng, hơn 70 năm tuổi Đảng, đã trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng, nhất là được tôi luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội, chiến đấu gian khổ, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tận tụy với công việc, gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của nhân dân là những nét mang đậm phong cách làm việc của đồng chí Lê Khả Phiêu. Đi nhiều địa phương, đến thăm và làm việc với nhiều cấp, nhiều ngành, vị Tổng Bí thư vẫn giữ tác phong quân đội, xông xáo, giản dị, giao tiếp gần gũi, nói năng khiêm nhường, để lại tình cảm khó phai trong lòng nhân dân về hình ảnh người lãnh đạo sâu sát, quan tâm và am tường nhiều lĩnh vực. Không lúc nào thôi đau đáu việc nước, việc dân, nhất là khi nói về sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng chí luôn thể hiện tình cảm sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết, tuổi đã cao vẫn tích cực đóng góp nhiều ý kiến cho Đảng, Nhà nước và Quân đội. 

Tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Lê Khả Phiêu, chúng ta nguyện tiếp bước cha anh, vững bước trên con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, lãnh đạo phát triển đất nước trong tình hình mới đạt những thành tựu ngày càng to lớn.

NHÂN DÂN