Mở ra giai đoạn phát triển mới của “đất nước triệu voi”

Thứ Bảy, 16-01-2021, 02:49

Ngày 15-1, Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào đã kết thúc tốt đẹp sau ba ngày làm việc hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm cao, 768 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 350 nghìn đảng viên của Ðảng NDCM Lào trên toàn quốc dự Ðại hội, đã nhất trí thông qua các văn kiện Ðại hội, mở ra giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện đường lối đổi mới theo chiều sâu, bảo đảm ổn định về chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, vững bước tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chân thành gửi tới Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào những tình cảm thắm tình đồng chí anh em thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất trước kết quả thành công của kỳ đại hội lần này. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Ðảng NDCM Lào đứng đầu là Tổng Bí thư Thoong-lun Xi-xu-lít, nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, mở ra kỷ nguyên mới cho “đất nước triệu voi”.

Tại Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng NDCM Lào, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị Ðại hội XI, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội quốc gia lần thứ IX giai đoạn 2021 - 2025, Ðiều lệ sửa đổi của Ðảng NDCM Lào, Nghị quyết Ðại hội XI. Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng NDCM Lào lần thứ XI gồm 71 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng NDCM Lào khóa XI đã bầu đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng NDCM Lào khóa XI, bầu Bộ Chính trị với 13 ủy viên, bầu Ban Bí thư với chín ủy viên, trong đó đồng chí Bun-thoong Chít-mạ-ni được bầu làm Thường trực Ban Bí thư.

Theo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội, dưới sự lãnh đạo của Ðảng NDCM Lào, trong 5 năm qua, Lào đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, như bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa đất nước vượt qua tình trạng suy thoái kinh tế; công tác xóa đói, giảm nghèo tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; các dự án lớn cấp quốc gia được duy trì đúng tiến độ; đổi mới trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ tài chính ngân hàng, dịch vụ quản lý nhà nước... 5 năm qua, kinh tế Lào đạt mức tăng trưởng tốt, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 2.664 USD. Những kết quả trong triển khai Nghị quyết Ðại hội X góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, đưa vai trò và vị thế của Ðảng NDCM và nước CHDCND Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, tạo động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ trong những năm tới, giúp Ðảng NDCM Lào tiếp tục lãnh đạo đất nước vững bước trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Từ kết quả to lớn và có ý nghĩa lịch sử đó, Ðại hội lần này của Ðảng NDCM Lào đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn mới nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế, cải thiện điều kiện sống của người dân, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, tăng cường hiệu quả quản lý và điều hành nhà nước. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần thứ IX giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ Lào đặt mục tiêu trong 5 năm tới, tăng trưởng kinh tế Lào bình quân hằng năm đạt 4% và thu nhập bình quân đầu người đạt 2.887 USD vào năm 2025. Chính phủ sẽ chú trọng ổn định tỷ giá hối đoái và quản lý lạm phát. Ðầu tư sẽ được huy động từ nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ mọi hình thức phát triển và chiếm 19,6% GDP.

Là hai nước láng giềng gần gũi, hai dân tộc Việt Nam và Lào từ lâu gắn bó keo sơn. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông, cũng như các thế hệ lãnh đạo hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Quan hệ giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nguyện làm hết sức mình cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chúc mừng thành công Ðại hội lần thứ XI của Ðảng NDCM Lào, nhân dân Việt Nam tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng NDCM Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, sự gắn bó, tin cậy giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân Dân