Không ngừng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Năm, 19-09-2019, 11:10

Hôm nay 19-9, tại Thủ đô Hà Nội, khai mạc trọng thể Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với chủ đề: Ðoàn kết - Dân chủ - Ðổi mới - Phát triển.

Ðại hội diễn ra trong thời điểm đầy ý nghĩa khi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng và thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, với chức năng, vai trò tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội, MTTQ Việt Nam đã hiệu triệu, quy tụ, tập hợp nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng thực hiện thành công các nhiệm vụ của Ðảng, Nhà nước phân công, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa truyền thống vẻ vang đó, hiện nay, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố vững chắc; hoạt động của Mặt trận ngày càng thiết thực, gắn với lợi ích trực tiếp của nhân dân, nhận được sự quan tâm sâu sắc và hưởng ứng rộng rãi của xã hội. Có được thành tựu đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Ðảng, nhất là việc kịp thời ban hành các chủ trương, chỉ đạo đối với công tác Mặt trận; sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả của Nhà nước và các cấp chính quyền; sự chủ động, sáng tạo và tích cực của các tổ chức thành viên; sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ làm công tác Mặt trận từ T.Ư đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam đã liên tục đổi mới nội dung làm việc và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ VIII. Các cuộc vận động, phong trào thi đua lan tỏa trong thực tế cuộc sống, qua đó thể hiện sâu sắc và nổi bật tinh thần yêu nước, tinh thần lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Hoạt động của Mặt trận hướng mạnh về cơ sở, gắn liền với nhân dân; cùng với việc hoàn thiện cơ chế, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động... đã tạo nền tảng nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động. Trong đó, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Ðảng ngày càng vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được quan tâm và bước đầu đạt những kết quả rõ nét; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí... được tăng cường. MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp chính quyền giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, từng bước đáp ứng lợi ích chính đáng của nhân dân; đồng thời tham gia góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm nhân dân thật sự làm chủ, được bày tỏ nguyện vọng. Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng và đa dạng, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại của Ðảng, ngoại giao Nhà nước, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Những kết quả đạt được nêu trên có ý nghĩa to lớn và quan trọng, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, nhìn lại kết quả làm việc của nhiệm kỳ vừa qua, có thể thấy công tác Mặt trận vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Ðó là, nội dung và phương thức vận động, tập hợp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được đổi mới mạnh mẽ, kịp thời, hiệu quả chưa sâu rộng và toàn diện, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn đa dạng của cuộc sống đặt ra. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận ở một số nơi chậm đổi mới, chưa khẳng định được vai trò trong cuộc sống nhân dân. Các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước có lúc, có nơi còn hình thức, chiếu lệ; kết quả vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh chưa thật sự hiệu quả. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền ở một số địa phương, cơ sở còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn trong triển khai; vai trò Mặt trận đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân chưa được phát huy đầy đủ. Kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân chưa nổi bật; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại kết quả chưa rõ nét.

Trong nhiệm kỳ mới, MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ðể thực hiện thành công những mục tiêu quan trọng nêu trên, hoạt động của Mặt trận phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, đường lối về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ðồng thời phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, gắn bó, sâu sát với nhân dân để lắng nghe và phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân; phải thật sự là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. MTTQ các cấp cần không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng, linh hoạt về phương thức hoạt động, lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu; chú trọng phát triển, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới tích cực. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực hoạt động và uy tín của đội ngũ cán bộ, đây là nhân tố quan trọng mang tính quyết định để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Mặt trận.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong thời điểm lịch sử quan trọng của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. MTTQ Việt Nam sẽ góp phần cùng Ðảng và Nhà nước phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

NHÂN DÂN