Lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia

Thứ Tư, 19-02-2020, 03:52

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, gồm quan trắc chất lượng môi trường tại các lưu vực sông và hồ liên tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nguồn thải, quan trắc môi trường xuyên biên giới và chương trình quan trắc đa dạng sinh học,...

Việc lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia phải đáp ứng yêu cầu xây dựng nội dung về phân tích, đánh giá hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích môi trường và hệ thống quản lý số liệu, dữ liệu quan trắc môi trường; lựa chọn phương án quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia phù hợp phân vùng môi trường, định hướng quan trắc và cảnh báo môi trường trong quy hoạch bảo vệ môi trường...

PV