Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý biên chế công chức

Thứ Sáu, 30-10-2015, 13:20

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8-3-2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

Theo đó, Bộ trưởng Nội vụ có trách nhiệm thẩm định trình Thủ tướng xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ,… mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các địa phương, trong phạm vi biên chế công chức dự phòng được Thủ tướng phê duyệt hằng năm. Nghị định cũng bổ sung trách nhiệm của bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang bộ,...

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15-12-2015.