Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Thứ Hai, 22-07-2019, 02:58

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2019/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NÐ-CP ngày 13-4-2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Cụ thể, Nghị định số 62/2019/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, quá trình chuyển đổi không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa. Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã, bảo đảm công khai, minh bạch… Nghị định số 62/2019/NÐ-CP còn bổ sung quy định thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Ðồng thời, sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; trong đó sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng kinh phí hỗ trợ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2019.

PV