Quy định mới về hội đồng định giá tài sản

Thứ Ba, 07-01-2020, 10:01

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2019/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2018/NÐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Theo đó, hội đồng định giá theo vụ việc cấp huyện; hội đồng định giá theo vụ việc cấp tỉnh; hội đồng định giá theo vụ việc ở bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là cấp bộ) thay cho hội đồng định giá theo vụ việc ở trung ương như quy định cũ...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-2-2020.