Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 25-10-2019, 02:34

TTXVN - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW.

Theo đó, yêu cầu cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị 35 và các phụ lục kèm theo… hoàn thành trước tháng 12-2019. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với địa bàn, lĩnh vực quan trọng và cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định. Căn cứ tiêu chuẩn chung nêu tại Chỉ thị 35, cấp ủy các cấp cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Thực hiện nghiêm cơ cấu ba độ tuổi đối với cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, phấn đấu: Dưới 40 tuổi từ 10% trở lên; từ 40 đến 50 tuổi khoảng 40% đến 50%, còn lại trên 50 tuổi. Ðối với cấp xã do ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương hướng dẫn cụ thể cho phù hợp.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 và các quy định hiện hành. Thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền theo tinh thần Quy định số 205-QÐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị.

PV