Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Ba, 15-09-2020, 01:17

Chính phủ ban hành Nghị định 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1-9-2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. 

Nghị định bổ sung quy định tiêu chí thành lập chi cục và tương đương, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục. Cụ thể, chi cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau: Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục theo quy định của pháp luật chuyên ngành; được phân cấp, ủy quyền của cục trưởng để quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cục trưởng; khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên. Về số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ, chi cục có từ một đến ba phòng được bố trí một cấp phó; có từ bốn phòng trở lên được bố trí không quá hai cấp phó; chi cục không có phòng được bố trí không quá hai cấp phó.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2020.