Chính sách mới - quyết định mới

Chủ Nhật, 16-08-2020, 01:41

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN). 

Theo đó, BHXHVN là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định. BHXHVN được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc, tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20-9-2020.