Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Hai, 06-04-2020, 01:55

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2020/NÐ-CP về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðầu tư. Theo đó, bổ sung ngành nghề hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: Ðầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo;… vào Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NÐ-CP.

Nghị định số 37 có hiệu lực từ ngày 15-5-2020.