Chính sách mới - quyết định mới

Thứ Hai, 09-03-2020, 02:02

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23-7-2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL).

Theo đó, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành phải có văn bản thông báo kết luận kiểm tra gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra trong vòng 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra. Kết luận kiểm tra phải có đầy đủ nội dung về nhận xét, đánh giá kết quả đạt được, yếu kém, hạn chế và nguyên nhân, kiến nghị thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả THPL, xử lý các hành vi sai phạm… Nghị định bổ sung quy định về cộng tác viên theo dõi tình hình THPL như sau: cộng tác viên theo dõi tình hình THPL làm việc theo chế độ hợp đồng theo từng vụ việc, trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Cộng tác viên có trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin, điều tra, khảo sát, tham gia ý kiến về xử lý kết quả theo dõi THPL.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2020.