Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Tư, 18-09-2019, 02:36

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30-8-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Theo đó, đối với quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng không quá 2 tháng, thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 12 tháng; thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch không quá 20 ngày; thời gian phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không quá 15 ngày; thờigian thẩm định đồ án quy hoạch không quá 25 ngày… Đối với các khu chức năng có quy mô 500 ha cần phải được lập quy hoạch chung xây dựng, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng liên huyện, vùng huyện và quy hoạch đô thị. Các khu vực chức năng có quy mô trên 500 ha được lập quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng và xác định dự án đầu tư xây dựng, nếu được xác định trong quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.