Chính sách mới - Quyết định mới
01:36 04/07/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2020/NÐ-CP về quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

02:31 04/06/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng đã ký Quyết định 620/QÐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ðây là công cụ pháp lý để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, đưa Kiên Giang thành tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu, có khả năng tự chủ ngân sách, là động lực tăng trưởng mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Ðồng thời, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai,...

02:11 22/05/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14-12-2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành công thương.

03:05 27/04/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2020/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NÐ-CP ngày 26-2-2014 quy định chi tiết thi hành Luật Ðiện lực về an toàn điện. Cụ thể, sửa đổi Ðiều 20 của Nghị định số 14/2014/NÐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Nghị định mới nêu rõ, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thuộc khu vực có cường độ điện trường lớn hơn quy định tại khoản 4 Ðiều 13 Nghị định số 14/2014/NÐ-CP thì chủ sở hữu nhà ở, công trình được bồi thường, hỗ trợ để di dời như đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm trong hành lang bảo vệ an to&agra

02:32 20/04/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.