Chính sách mới - Quyết định mới
04:01 23/11/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 134/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NÐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

01:36 15/10/2020

Tại Nghị quyết 151/NQ-CP, Chính phủ quyết nghị thông qua đề nghị và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan xây dựng nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31-3-2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước. 

16:50 14/10/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. 

02:20 07/09/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/2020/NÐ-CP ngày 28-8-2020 quy định về kinh doanh hàng miễn thuế đã quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế.

03:23 06/09/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26-8-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

02:36 18/08/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1232/QÐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NÐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.