Tin mới nhận

Sắp xếp nhân sự 177 phường thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Thứ Năm, 14-05-2020, 22:24

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2587-TB/TU, thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và Kế hoạch số 171-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Thường trực Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp các đơn vị liên quan, Ðảng đoàn HÐND thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố và các quận, huyện, thị ủy xây dựng đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức của 177 phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền HÐND, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường. Việc xây dựng đề án là bước chuẩn bị cho công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị nhân sự phục vụ bầu cử Quốc hội, HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ðẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí

Tại Quyết định số 1944/QÐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, để thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, TP Hà Nội sẽ thực hiện hiệu quả, thực chất hơn các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực. Trong đó, tập trung quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động…

Tạo đột phá về nông nghiệp

UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ mùa, vụ đông năm 2020 theo hướng khuyến khích tăng diện tích trồng lúa, cây ăn quả lợi thế, đặc sản, đậu tương, đỗ, ngô chất lượng cao, giảm diện tích trồng hoa, cây cảnh; đẩy mạnh chăn nuôi lợn, tập trung vào khôi phục đàn, phát triển thủy sản chất lượng cao. UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát về quy mô sản xuất đối với từng loại cây trồng, vật nuôi, lưu ý yếu tố thị trường, bảo đảm phát triển bền vững, hiệu quả; chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát các chính sách hiện hành, tham mưu UBND thành phố báo cáo HÐND thành phố giải pháp, các chính sách mới, cần thiết phải ban hành để khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố, phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt hơn 4%, tạo bước đột phá về nông nghiệp trong năm 2020.

Thí điểm hệ thống tái chế chất thải rắn xây dựng

UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý chủ trương đề án thí điểm "Trạm trung chuyển tạm thời và hệ thống tái chế chất thải rắn xây dựng bằng phương pháp nghiền" tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai trong thời gian ba năm. Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; hoàn thiện hồ sơ cho thuê đất, thời gian thuê đất hằng năm. Nhà đầu tư có trách nhiệm căn cứ đề án thí điểm được chấp thuận, lập và phê duyệt dự án để triển khai các thủ tục về đầu tư, đất đai theo quy định. Sở Xây dựng tiếp tục làm việc với Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn về phương pháp tính đơn giá dịch vụ, quy trình áp dụng vật liệu sau nghiền gắn với việc cấp phép xây dựng công trình mới để triển khai rộng mô hình xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng trên địa bàn; đồng thời, xây dựng quy trình phá dỡ công trình; lựa chọn năm địa điểm tại các cửa ô thành phố để lắp đặt trạm trung chuyển tạm thời, thiết bị nghiền, tái chế chất thải rắn xây dựng.