Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị có sáng kiến cải cách hành chính

Thứ Hai, 07-01-2019, 22:25

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước (CCHC) năm 2019. Kế hoạch nêu rõ, công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND, Chủ tịch UBND thành phố về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, ngay cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó.

Cụ thể, kế hoạch đề ra các chỉ tiêu, trong năm 2019, ít nhất 30% số cơ quan, đơn vị được kiểm tra CCHC; 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác CCHC với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị có sáng kiến CCHC. 100% UBND các quận, huyện, thị xã triển khai chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã trực thuộc; ít nhất 95% số hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết đúng hạn và trước hạn; 100% các cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt. 80% số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện hội nghị đối thoại với người dân về các vấn đề có liên quan tới giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị ít nhất hai lần/năm. 100% số hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử của thành phố. 100% số văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy định).