Xây dựng tổ chức công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh

Thứ Sáu, 27-03-2020, 03:00
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: HÀ THU

Sau nhiều tháng chuẩn bị, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động TP Hà Nội lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức thành công. Các văn kiện được Ðại hội thông qua là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của các cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn và người lao động, có giá trị định hướng nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh trong thời kỳ mới.

Với sự tham dự của 120 đại biểu chính thức, Ðại hội Ðảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) thành phố Hà Nội đánh giá kết quả đã đạt được và kiểm điểm những hạn chế trong công tác đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn Thủ đô và xây dựng Ðảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh. Qua đó tổng kết những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Ðảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Trên tinh thần “Ðoàn kết, đổi mới, xây dựng Ðảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh”, Ðại hội đã thông qua ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ cơ quan; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên; hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát, hướng về cơ sở.

Ðại hội cũng đề ra bảy chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ mới, như phấn đấu Ðảng bộ cơ quan và 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cam kết thực hiện theo chủ đề hằng năm. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề bốn lần/ năm trở lên. 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trong đó 80% trở lên đạt chuẩn văn hóa. Hằng năm, Ðảng bộ cơ quan và 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 95% đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, phấn đấu không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 50 đảng viên mới...

Có thể nói, thành công của Ðại hội Ðảng bộ cơ quan LÐLÐ thành phố Hà Nội là kết quả của quá trình chuẩn bị sớm, công phu, bài bản, chính xác. Từ tháng 10-2019, Ðảng ủy cơ quan LÐLÐ thành phố đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận tiến tới Ðại hội đại biểu Ðảng bộ cơ quan LÐLÐ thành phố lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng các văn bản hướng dẫn chi tiết về công tác nhân sự, chuẩn bị văn kiện, công tác tuyên truyền để triển khai tới các chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận. Kế hoạch nêu rõ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm thiết thực, không phô trương hình thức, chống lãng phí, tiêu cực. Ðồng thời xác định đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Ðảng bộ, qua đó củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy và cán bộ ở các chi bộ, đảng bộ bộ phận cũng như Ðảng bộ cơ quan LÐLÐ thành phố. Tính đến ngày 22-1-2020, toàn bộ 18 chi bộ tổ chức thành công; sáu chi bộ trực thuộc Ðảng bộ bộ phận Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô tổ chức thành công đại hội, Ðảng ủy bộ phận Cung đã tổ chức thành công đại hội, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Các đại hội chi bộ đã bảo đảm yêu cầu từ khâu tổ chức, nội dung báo cáo chính trị, đến việc bầu cử các chức vụ chủ chốt.

Ðáng chú ý, việc xây dựng văn kiện được đặc biệt chú trọng. Ðồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LÐLÐ thành phố, Bí thư Ðảng ủy cơ quan LÐLÐ thành phố khóa 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Tổ trưởng Tổ Văn kiện cho biết: Báo cáo chính trị là "kim chỉ nam", sản phẩm trí tuệ, mục tiêu, định hướng của Ban Chấp hành Ðảng bộ cơ quan LÐLÐ thành phố để lãnh đạo cơ quan phát triển trong nhiệm kỳ mới được chuẩn bị kỹ lưỡng, được lấy ý kiến của nhiều đảng viên bằng nhiều hình thức. Ở các chi bộ bộ phận, đảng bộ bộ phận, văn kiện thường được chuyển đến từng đảng viên góp ý, có nơi thực hiện từ hai đến ba lần, nhằm phát huy trí tuệ tập thể và phát huy vai trò trách nhiệm của từng đảng viên.

Là đơn vị được chọn làm Ðại hội điểm của Ðảng ủy Khối các cơ quan Thành ủy Hà Nội, những kết quả từ Ðại hội Ðảng bộ cơ quan LÐLÐ thành phố Hà Nội cho thấy công tác chuẩn bị càng kỹ bao nhiêu thì việc tổ chức sẽ khoa học và thành công bấy nhiêu. Ðây cũng là bài học kinh nghiệm để các đơn vị đi sau tham khảo, học tập để tổ chức đại hội thành công.

AN TRÂN