Xây dựng Ðảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Thủ đô

Thứ Hai, 16-03-2020, 23:09
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch bí thư, phó bí thư quận ủy, huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Hùng

Ðúng ngày này 90 năm trước, ngày 17-3-1930, tại nhà số 42 phố Hàng Thiếc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban Chấp hành lâm thời của Ðảng bộ Hà Nội được thành lập. Chín thập kỷ qua, Ðảng bộ thành phố luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Hà Nội.

...Ra đời và trưởng thành trong cái nôi truyền thống văn hiến với những phong trào cách mạng, Ðảng bộ Hà Nội đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do bám sát thực tiễn, tiến hành một cách khoa học, sáng tạo, công tác xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng đã giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, không dao động, mơ hồ; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước và thành phố. Công tác tuyên truyền được Thành ủy chỉ đạo thường xuyên, nhanh nhạy, kịp thời với nhiều hình thức phong phú. Cách học tập, nghiên cứu nghị quyết theo hướng nắm chắc nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, sát đối tượng, lĩnh vực, địa phương cũng được đổi mới thông qua việc cụ thể hóa bằng các chương trình hành động hoặc các đề án công tác phù hợp từng đơn vị, địa phương để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Những nhiệm kỳ gần đây, Ðảng bộ thành phố thực hiện 12 chương trình nghiên cứu khoa học cấp thành phố, mỗi năm có từ 70 đến 100 đề tài và đề án được phê duyệt gắn với các nhiệm vụ chiến lược hoặc cấp thiết của thành phố. Ðặc biệt, việc xây dựng văn kiện mỗi kỳ Ðại hội Ðảng bộ thành phố được tiến hành công phu, nghiêm túc và có chất lượng cao.

Hà Nội là một trong số địa phương đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức"; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Thành ủy chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức Ðảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Ðến nay, đã giảm 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 110 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện…

Công tác cán bộ luôn được Thành ủy xác định giữ vị trí "then chốt của then chốt". 10 năm trở lại đây, Ðảng bộ Hà Nội đã tiến hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều giải pháp căn cơ, phù hợp đòi hỏi thực tiễn của thành phố. Cụ thể, đã đào tạo 1.250 công chức nguồn làm công tác Ðảng và cán bộ ở xã, phường, thị trấn; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Hoàn thành tổ chức hai lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn bí thư, phó bí thư các quận ủy, huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025; giám đốc sở, ban, ngành thành phố và tương đương, chủ tịch HÐND, UBND quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp từ thành phố đến cơ sở.

Ðảng bộ thành phố luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và công tác chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Từ đầu nhiệm kỳ Ðại hội 16 đến nay, Thành ủy tiến hành tám cuộc kiểm tra với 43 đoàn kiểm tra đối với 209 tổ chức đảng trực thuộc; năm cuộc giám sát với 25 đoàn giám sát đối với 119 tổ chức đảng trực thuộc. Ủy ban kiểm tra các cấp trong Ðảng bộ thành phố đã kiểm tra 1.089 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, có 577 trường hợp là cấp ủy viên các cấp.

Công tác dân vận được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông qua việc hệ thống tổ chức dân vận các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tạo đồng thuận xã hội. Thành ủy, cấp ủy các cấp đặc biệt chú trọng và có ý thức cao trong tìm tòi đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm đúng nguyên tắc, sáng tạo, bài bản, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy không ngừng được đổi mới, bám sát thực tiễn, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc từ cơ sở.

Tuy nhiên, qua thực tiễn đấu tranh cách mạng cũng bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm. Ðó là vai trò hạt nhân chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng còn yếu; chất lượng sinh hoạt, tự phê bình và phê bình của một số chi bộ, đảng bộ và đảng viên còn hạn chế. Nội dung và phương thức thực hiện công tác tư tưởng có lúc còn thiếu chiều sâu, đồng bộ, dẫn tới việc nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng còn hạn chế, nhất là trong việc đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch trên in-tơ-nét và mạng xã hội...

Thời gian tới, Ðảng bộ Hà Nội tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, trọng tâm là xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định nền tảng tư tưởng của Ðảng, thực hiện kiên trì, quyết liệt, triệt để Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực hoạt động của Ðảng bộ. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; triển khai thực hiện có hiệu quả Ðề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng thành phố thông minh trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện "Dân vận khéo"; làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc. Chủ động nắm tình hình, dự báo, phát hiện và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết, bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, hướng về cơ sở…

Đảng bộ thành phố Hà Nội quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tới là: Tăng cường xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng xây dựng đất nước ta "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Ngô Thị Thanh Hằng